Účet
Zapomenuté heslo Chci se registrovat

Novinka v komunikaci mezi soukromými osobami datovou schránkou

3. leden 2022

Na základě novely zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (nový § 18a) platí od 1.1.2022 tzv. fikce doručení 10. dnem po dodání dokumentu do datové schránky i na zprávy doručované mezi soukromými osobami nebo firmami.

Doposud tato fikce platila pouze u zpráv doručovaných úřady nebo jinými orgány veřejné moci. Na dokumenty doručované kýmkoli jiným než orgány veřejné moci se žádná fikce neuplatňovala, což se nyní mění. Pokud se oprávněná osoba do datové schránky nepřihlásí, bude zpráva považována za doručenou 10. dnem ode dne dodání do datové schránky.

Toto pravidlo bude stejné pro všechny osoby s datovou schránkou, které si nezablokovaly možnost dodávání dokumentů z datové schránky soukromých osob. Bude se tedy uplatňovat na všechny – nepodnikatele, podnikatele, fyzické osoby i právnické osoby.

Prakticky to znamená, že pokud byla například smluvně dohodnuta splatnost faktury do 30 dnů od jejího doručení a dodavatel fakturu zašle datovou schránkou, pak se bude faktura považovat za doručnou buď dnem přihlášení se oprávněné osoby do datové schránky, avšak nejpozději 10. dnem po dodání zprávy. Ode dne následujícího pak počne běžet lhůta pro splatnost faktury, a po uplynutí 30 dnů bude nastávat prodlení objednatele.

Osoby s datovou schránou by se tak do ní měly pravidelně každých 10 dnů přihlašovat. Toto nové pravidlo je možné mít na paměti i při formulaci smluv nebo při sporné agendě (vždy ověřovat, zda nebylo doručeno do datové schránky a zda nenastala fikce doručení).

Zdroj: Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o.

 
×