Kalendář

červenec
2020

srpen
2020

září
2020

cal-older

 Semináře pro manažery a odbornou veřejnost

 Tematické snídaně

Vybrané otázky z chystané novely ZOK

Prof. JUDr. Jan Dědič, JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M.
22/11/16 09:00 – 16:00 (přestávka od 12:00 do 13:00)
Hotel Grandior

Cena semináře: 2662,- Kč vč. DPH
při objednání všech seminářů v rámci jednoho pololetí sleva 15 %

  • Změna v pojetí monistické akciové společnosti
  • Podnikatelské seskupení, zejména koncernový zájem, změny důsledků ovládnutí, udělování pokynu v koncernu, ve zprávě o vztazích a jejím přezkumu  a právu na odprodej podílu
  • Postavení členů orgánů kapitálových společností, zejména upřesnění smlouvy o výkonu funkce a odměňování, tzv. absolutoria, konfliktu zájmů, zákazu konkurence zákazu konkurence a právnické osoby jako člena voleného orgánu
  • Změny v úpravě tzv. úpadkových deliktů v zákoně o obchodních korporacích
  • Věcné práva k podílu v kapitálových společnostech a předkupní práva k podílu
  • Upřesnění úpravy druhů podílů v společnosti s ručením omezeným a akcií
  • Upřesnění úpravy podílů na zisku a jiných vlastních zdrojů a darů společníkům
  • Změny v právní úpravě valné hromady společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti (působnost, svolávání, práva akcionářů na valné hromadě)
  • Změnyv právní úpravě jednatelů a dozorčí rady kapitálových společností

 
×