Účet
Zapomenuté heslo Chci se registrovat
Kalendář

červenec
2024

srpen
2024

září
2024

cal-older

 Semináře pro manažery a odbornou veřejnost

 Tematická setkání

Ochrana osobních údajů

Vážení,

dovolte nám Vás touto cestou informovat, že KŠB Institut, s.r.o. (dále jen „KŠB Institut“) v souvislosti s pořádáním vzdělávacích akcí, kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, shromažďuje, zpracovává a uchovává některé údaje vztahující se k Vaší osobě.

Cílem předkládaného dokumentu je v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“), podrobně informovat o tom, jak KŠB Institut zpracovává osobní údaje svých klientů a dalších relevantních osob.

1. Zásady zpracování osobních údajů

1.1 Při zpracování osobních údajů respektujeme a ctíme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů, přičemž dodržujeme zejména následující zásady:

(a) osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem; 

(b) shromažďování osobních údajů probíhá výhradně pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nezpracováváme je dále způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;

(c) rozsah zpracovávaných osobních údajů je přiměřený, relevantní a omezený pro naplnění stanovených účelů;

(d) jsou přijata veškerá rozumná opatření, abychom zpracovávali výhradně přesně a aktualizované osobní údaje a aby osobní údaje, které jsou nepřesné, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny;

(e) osobní údaje uchováváme po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány;

(f) zpracování osobních údajů probíhá pouze způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

2. Totožnost a kontaktní údaje správce 

2.1 Správce osobních údajů

2.2 Správcem osobních údajů jsme my, společnost KŠB Institut, s.r.o., se sídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 11000, IČO: 242 74 569, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 199817.

2.3 Jakožto správce určujeme účely a prostředky zpracování osobních údajů, jak je popsáno v tomto dokumentu. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování osobních údajů se můžete obrátit na KŠB Institut prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

KŠB Institut, s.r.o.
Pavla Filipová
Jungmannova 745/24 
110 00Praha 1
Tel: + 420 224 103 316
Fax: + 420 224 103 234
E-mail: info@ksbinstitut.cz 

3. Účel shromažďování, zpracovávání a uchovávaní osobních údajů 

3.1 KŠB Institut shromažďuje, zpracovává a uchovává Vaše osobní údaje pouze v souvislosti s pořádáním vzdělávacích akcí, kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, za následujícími účely:

(a) plnění smlouvy uzavřené s Vaší osobou nebo se subjektem, který objednal Vaši účast na akci pořádané KŠB Institutem,

(b) jednání o uzavření nebo změně smlouvy,

(c) nabízení obchodu a služeb (zejména zasílání informačních materiálů a nabídek k účasti na akcích),

(d) vedení obchodní a statistické evidence,

(e) poskytování věrnostních výhod.

3.2 Osobní údaje klientů a dalších osob jsou fyzicky uchovávány v sídle KŠB Institutu na adrese: Jungmannova 24, Praha 1, PSČ 110 00.

3.3 Shromažďování, zpracování a uchovávání Vašich osobních údajů ze strany KŠB Institutu v rozsahu požadovaném pro výše uvedené účely je zpravidla navázáno na plnění smlouvy, jejímž předmětem je zajištění Vaší účasti na školení, nebo na oprávněné zájmy KŠB Institutu, jako je vedení obchodní a statistické evidence, a je tedy možné i bez Vašeho souhlasu. 

3.4 Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování věrnostních výhod a nabízení obchodu a služeb nad rámec oprávněného zájmu KŠB Institutu je prováděno pouze na základě Vašeho souhlasu, o který můžete být v relevantních případech požádáni.

4. Rozsah shromažďovaných, zpracovávaných a uchovávaných osobních údajů 

4.1 KŠB Institut shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje klientů a dalších osob pouze v rozsahu nezbytném k naplnění uvedených účelů zpracovávání osobních údajů. Rozsah shromažďovaných, zpracovávaných a uchovávaných osobních údajů bývalých, současných a potenciálních klientů a osob pověřených k přihlášení klientů KŠB Institutu na pořádané akce je uveden v Příloze č. 1 této informace.

5. Doba zpracování osobních údajů 

5.1 Osobní údaje klientů a dalších osob, zpracovávané bez souhlasu subjektu údajů, zpracovává KŠB Institut po dobu 5 let od jejich sdělení, ledaže právní předpisy v konkrétním případě stanoví dobu delší. 

5.2 Osobní údaje zpracovávané se souhlasem subjektu údajů zpracovává KŠB Institut po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, zpravidla po dobu 5 let od udělení souhlasu, pokud subjekt údajů svůj souhlas neodvolá dříve.

6. Způsob zpracovávání osobních údajů 

6.1 Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s pořádáním vzdělávacích akcí, kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, jsou zpracovávány zaměstnanci KŠB Institutu (manuálně i za pomoci informačních systémů), a to i s případným využitím podpory a systémů třetích osob, za podmínek stanovených právními předpisy.

6.2 Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány výhradně na území České republiky a nedochází ani nebude docházet k jejich předávání do jiných států.

7. Osoby, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny

7.1 Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s pořádáním vzdělávacích akcí, kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, budou k dispozici příslušným pracovníkům KŠB Institutu odpovědným za zpracování registrací klientů a za vedení agendy spojené s pořádáním vzdělávacích akcí, kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. 

7.2 Vaše osobní údaje mohou být v určitých případech zpracovávány i třetími osobami. Přístup těchto osob a zpracování Vašich osobních údajů třetí stranou bude vždy prováděno na základě smlouvy o zpracování osobních údajů a za podmínek stanovených nařízením a dalšími právními předpisy.

7.3 Pokud nás o to požádáte, mohou být Vaše kontaktní osobní údaje poskytnuty Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 26739291, za účelem umožnění jednání o poskytnutí právních služeb.

8. Právo přístupu k osobním údajům a ochrana práv v souvislosti s osobními údaji 

8.1 V souvislosti se zpracováním osobních údajů ze strany KŠB Institutu máte zejména následující práva:

(a) Právo na přístup k osobním údajům. Máte právo získat od KŠB Institutu potvrzení, zda určité osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším stanoveným informacím. KŠB Institut Vám v takovém případě poskytne také kopii zpracovávaných osobních údajů.

(b) Právo na opravu. Máte právo na to, aby KŠB Institut bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

(c) Právo na výmaz („právo být zapomenut“). Máte právo na to, aby KŠB Institut bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, a KŠB Institut má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených nařízením a KŠB Institut není z jiného důvodu oprávněn si Vaše osobní údaje ponechat.

(d) Právo na omezení zpracování. Máte právo na to, aby KŠB Institut omezil zpracování jeho osobních údajů, zejména pokud popíráte přesnost osobních údajů, pokud vznesete námitku proti zpracování a v dalších případech stanovených nařízením.

(e) Právo na přenositelnost údajů. Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste poskytli KŠB Institutu, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, že zpracování je založeno na souhlasu nebo probíhá na základě smlouvy a provádí se automatizovaně.

9. Právo vznést námitku a právo odvolat souhlas

9.1 Aniž jsou jakkoliv dotčena práva dle předchozího článku 8, upozorňuje KŠB Institut dále zvláště na následující práva:

(a) Právo odvolat souhlas. Má-li být zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, nejste povinni udělit svůj souhlas se zpracováním a udělíte-li jej, jste zároveň oprávněni tento svůj souhlas kdykoli odvolat. V případě, že si přejete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete se obrátit na kontaktní osobu uvedenou v článku 3 této informace. Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů pro účely, pro které není vyžadován Váš souhlas.

(b) Právo vznést námitku. V situacích, kdy dochází ke zpracování Vašich osobních údajů pro účely ochrany oprávněných zájmů KŠB Institutu či třetích osob, jste oprávněni vznést proti takovému zpracování námitku. V takovém případě musí KŠB Institut za podmínek stanovených nařízením prokázat závažné oprávněné důvody takového zpracování, jinak zpracování osobních údajů ukončí.

10. Právo podat stížnost

10.1 Pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů ze strany KŠB Institutu dochází k porušení právních předpisů, zejména nařízení, můžete se obrátit se svou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.:  +420 234 665 111, web: https://www.uoou.cz/

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Tato Informace je platná a účinná ke dni 25. 5. 2018, přičemž aktuální znění je dostupné u statutárního orgánu KŠB Institutu.

Příloha 1

Rozsah zpracovávaných osobních údajů klientů a dalších osob v souvislosti s pořádáním vzdělávacích akcí, kurzů, školení, včetně lektorské činnosti  

Adresní a identifikační údaje:

  • Jméno, příjmení (účastníka akce a případně též osoby, která objednávku zajišťuje)
  • Název společnosti
  • Adresa do zaměstnání (včetně státu)
  • Telefonní číslo
  • E-mailová adresa
  • IČO, DIČ

Popisné údaje:

  • Absolvované, objednané a odhlášené vzdělávací akce a semináře
  • Informace vztahující se k platbám za vzdělávací akce a semináře 
  • Zaslané inzertní nabídky 

Ostatní údaje:

  • Jména a kontaktní údaje osob pověřených k přihlášení účastníků 
 
×