Kalendář

červenec
2018

srpen
2018

září
2018

cal-older

 Semináře pro manažery a odbornou veřejnost

 Tematické snídaně

ÚvodO násOchrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Informace o nakládání s osobními údaji klientů a dalších osob ve společnosti KŠB Institut, s.r.o. v souvislosti s pořádáním vzdělávacích akcí, kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Vážení,

dovolte nám Vás touto cestou informovat, že KŠB Institut, s.r.o. (dále jen „KŠB Institut“) v souvislosti s pořádáním vzdělávacích akcí, kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, shromažďuje, zpracovává a uchovává některé údaje vztahující se k Vaší osobě. 

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, si Vás dovolujeme tímto podrobněji informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou Vaše osobní údaje zpracovávány, kdo a jakým způsobem bude Vaše osobní údaje zpracovávat a komu mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny, jakož i o právu přístupu k Vašim osobním údajům, právu na opravu Vašich osobních údajů, jakož i o dalších právech podle zákona o ochraně osobních údajů.

1. Účel shromažďování, zpracovávání a uchovávaní osobních údajů 

1.1. KŠB Institut shromažďuje, zpracovává a uchovává Vaše osobní údaje pouze v souvislosti s pořádáním vzdělávacích akcí, kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, za následujícími účely:

(a) plnění smlouvy uzavřené s Vaší osobou,

(b) jednání o uzavření nebo změně smlouvy,

(c) nabízení obchodu a služeb,

(d) vedení obchodní a statistické evidence,

(e) poskytování věrnostních výhod.

1.2. Osobní údaje klientů a dalších osob jsou fyzicky uchovávány v sídle KŠB Institutu na adrese Jungmannova 24, Praha 1, PSČ 110 00 a dále v pobočkách KŠB Institutu na adresách: Na Závodní 391/96C, Karlovy Vary, PSČ 360 06, a Českobratrská 2227/7, Ostrava, PSČ 702 00.

1.3. Shromažďování, zpracování a uchovávání Vašich osobních údajů ze strany KŠB Institutu v rozsahu požadovaném pro výše uvedené účely je podmíněno Vaším předchozím souhlasem s tímto zpracováním.

2. Rozsah shromažďovaných, zpracovávaných a uchovávaných osobních údajů 

2.1. V souvislosti s rozsahem shromažďovaných, zpracovávaných a uchovávaných osobních údajů bychom Vás rádi tímto ubezpečili, že KŠB Institut shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje klientů a dalších osob pouze v rozsahu nezbytném k naplnění uvedených účelů zpracovávání osobních údajů.

2.2. Rozsah shromažďovaných, zpracovávaných a uchovávaných osobních údajů bývalých, současných a potenciálních klientů a osob pověřených k přihlášení klientů KŠB Institutu na pořádané akce je uveden v Příloze č. 1 této informace.

3. Doba zpracování osobních údajů 

3.1. Osobní údaje klientů a dalších osob shromažďuje, zpracovává a uchovává KŠB Institut po dobu 3 let od jejich sdělení.

4. Způsob zpracovávání osobních údajů 

4.1. Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s pořádáním vzdělávacích akcí, kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně zaměstnanci KŠB Institutu, a to i s případným využitím podpory a systémů třetích osob, za podmínek stanovených zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy.

4.2. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány výhradně na území České republiky a nedochází ani nebude docházet k jejich předávání do jiných států.

5. Osoby, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny

5.1. Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s pořádáním vzdělávacích akcí, kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, budou k dispozici příslušným pracovníkům KŠB Institutu odpovědným za zpracování registrací klientů a za vedení agendy spojené s pořádáním vzdělávacích akcí, kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s pořádáním vzdělávacích školení a kurzů mohou být poskytnuty Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 26739291, za účelem jejich dalšího využití

5.2. Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány i třetími osobami. Přístup těchto osob a zpracování Vašich osobních údajů třetí stranou bude vždy prováděno na základě smlouvy o zpracování osobních údajů a za podmínek stanovených zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy.

6. Právo přístupu k osobním údajům a ochrana práv v souvislosti s osobními údaji 

6.1. Dovolujeme si Vás tímto informovat, že KŠB Institut při shromažďování, zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů dbá v plném rozsahu ochrany Vašich práv tak, jak vyplývají z příslušných ustanovení zákona o ochraně osobních údajů. 

6.2. Na základě povinností stanovených zákonem o ochraně osobních údajů bychom Vás tímto současně rádi poučili o Vašich právech vyplývajících z tohoto zákona. 

6.3. Požádáte-li nás o informaci o zpracování Vašich osobních údajů, poskytneme Vám bez zbytečného odkladu informaci o tom, jaké údaje o Vaší osobě KŠB Institut zpracovává.

6.4. Pokud zjistíte nebo se domníváte, že KŠB Institut či jiná společnost, která se podílí na zpracování údajů, provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého života anebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné, můžete:

(a) od nás požadovat vysvětlení;

(b) požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména můžete požadovat provedení opravy nebo doplnění Vašich osobních údajů; v případě potřeby bude v návaznosti na Vaši žádost provedeno dočasné blokování nebo likvidace těchto údajů.

6.5. Bude-li Vaše žádost shledána oprávněnou, jsme povinni neprodleně odstranit závadný stav. Nebude-li Vaší žádosti vyhověno, nebo pokud budete toho názoru, že zpracování Vašich osobních údajů neprobíhá zcela v souladu se zákonem, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7. Kontaktní údaje

7.1. V případě jakýchkoli otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji v rámci KŠB Institutu, prosím, kontaktujte:

Pavla Filipová
KŠB Institut, s.r.o.
Jungmannova 745/24
110 00 Praha 1
Tel: + 420 224 103 316
Fax: + 420 224 103 234
E-mail: info@ksbinstitut.cz