Účet
Zapomenuté heslo Chci se registrovat

Dozorčí rada akciové společnosti po zavedení povinné participace

Prof. JUDr. Jan DědičProf. JUDr. Jan DědičJUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M.JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M.
28/02/18 09:00 – 13:00
Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík

Cena semináře: 1815,- Kč vč. DPH
při objednání všech seminářů v rámci jednoho pololetí sleva 15 %

Zákonem č. 458/2016 Sb. byl, s účinností od 14.1.2017, ne příliš zdařile novelizován zákon o obchodních korporacích ve věci povinné volby části členů dozorčí rady akciové společnosti zaměstnanci společnosti. Zákonodárce se nepoučil z toho, jakým způsobem byla kodeterminace postupně upravována v obchodním zákoníku, a postavil společnosti do nelehké úlohy přizpůsobit se nové právní úpravě, která však přináší více otázek než odpovědí. Lhůta pro přizpůsobení stanov a složení dozorčí rady pro společnosti, na něž se vztahuje přechodné ustanovení, uplyne v tomto roce.

Seminář se zaměří zejména na tyto okruhy problémů:

 •  na jaké akciové společnosti se vztahuje kodeterminace již dnes a jaké mohou využít přechodného období

 • co je rozhodným dnem pro úpravu stanov a jaké jsou důsledky nepřizpůsobení stanov nové právní úpravě

 • kdy vzniká povinnost přizpůsobit složení dozorčí rady nové právní úpravě a jaké jsou důsledky nepřizpůsobení

 • jak je to s aktivním a pasivním volebním právem

 • jsou přípustné nepřímé volby (volby prostřednictvím volitelů) nebo nejsou

 • kdo má právo a povinnost organizovat volbu členů dozorčí rady zaměstnanci

 • jaká pravidla platí pro odstoupení z funkce pro členy dozorčí rady zvolených zaměstnanci

 • jak je to s možností kooptace za členy dozorčí rady zvolené zaměstnanci

 • lze napadat platnost volby členů dozorčí rady zaměstnanci a podle jakých pravidel?

 • kdo schvaluje smlouvu o výkonu funkce, popř. odměnu členům dozorčí rady

 • působnost dozorčí rady

 • zvláštnosti odpovědnosti členů dozorčí rady

 
×