Nový občanský zákoník vstoupil v život

1. leden 2014

Po zhruba desetiletých přípravách nabyl 1. ledna 2014 účinnosti nový občanský zákoník  - zákon č. 89/2012 Sb. Spolu s ním se staly účinnými i zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, řada dalších souvisejících zákonů a desítky novel.

Všechny tyto zákony – v čele s novým občanským zákoníkem – tvoří takzvanou rekodifikaci soukromého práva v Česku. Nový občanský zákoník nahradil původní socialistický zákon z roku 1964, který byl zejména po roce 1989 mnohokrát novelizován. Současně ruší i řadu dalších předpisů, jejichž úpravu převzal (například zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor). Zrušen byl i porevoluční obchodní zákoník, jehož zvláštní úprava závazkových vztahů již nebude důvodná.

 
×