Účet
Zapomenuté heslo Chci se registrovat
Kalendář

červenec
2024

srpen
2024

září
2024

 Semináře pro manažery a odbornou veřejnost

 Tematická setkání

Díl 8
Evidence vyloučených osob

§ 70

Evidence osob vyloučených z výkonu funkce člena voleného orgánu obchodní korporace (dále jen "evidence vyloučených osob") je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti.

§ 70

Do evidence vyloučených osob se zapisují osoby,

a) které byly rozhodnutím soudu vyloučeny z výkonu funkce člena statutárního orgánu podle § 63 až 65,

b) kterým byl uložen zákaz činnosti zakládající překážku výkonu funkce,

c) které byly odsouzeny pro trestný čin zakládající překážku výkonu funkce, nebo

d) na jejichž majetek byl prohlášen konkurs.

§ 70

(1) Do evidence vyloučených osob se zapíše

a) u fyzické osoby jméno, datum narození, rodné číslo či obdobný jedinečný identifikátor, byl-li přidělen, adresa místa pobytu, případně také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, a státní občanství,

b) u právnické osoby název, identifikační číslo a sídlo,

c) den vzniku překážky výkonu funkce,

d) den zániku překážky výkonu funkce, případně i očekávaný den zániku, je-li předem znám,

e) důvod vzniku překážky výkonu funkce,

f) název orgánu, jehož rozhodnutí zakládá překážku výkonu funkce,

g) údaj, zda se jedná o překážku výkonu funkce člena určitého voleného orgánu, nebo člena jakéhokoli voleného orgánu,

h) rozsah překážky výkonu funkce, je-li omezena na určitou oblast podnikání či obor činnosti, a

i) den, k němuž byl zápis proveden.

(2) Údaje podle odstavce 1 písm. a) nebo b) o osobě vyloučené z výkonu funkce jsou v evidenci vyloučených osob uchovávány 10 let ode dne zapsaného jako den zániku poslední překážky výkonu funkce.

(3) Údaje podle odstavce 1 písm. c) až i) o zaniklé překážce výkonu funkce jsou v evidenci vyloučených osob uchovávány 10 let ode dne zapsaného jako den zániku překážky výkonu funkce.

§ 70

(1) Údaje o osobách podle § 70a písm. a) do evidence vyloučených osob zapisuje soud, který rozhodl o vyloučení osoby z výkonu funkce; zápis provede bez zbytečného odkladu.

(2) Údaje o osobách podle § 70a písm. b) a c) se do evidence vyloučených osob propisují prostřednictvím propojení informačních systémů veřejné správy s využitím evidence Rejstříku trestů nebo evidence přestupků.

(3) Údaje o osobách podle § 70a písm. d) se do evidence vyloučených osob propisují prostřednictvím propojení informačních systémů veřejné správy s využitím insolvenčního rejstříku.

§ 70

(1) Evidence vyloučených osob je neveřejná.

(2) Ministerstvo spravedlnosti umožní způsobem umožňujícím dálkový přístup získat z evidence vyloučených osob

a) soudu pro účely soudního řízení

1. výpis v rozsahu údajů o trvajících a zaniklých překážkách výkonu funkce,

2. potvrzení o tom, že v evidenci vyloučených osob nejsou o osobě zapsány žádné údaje nebo že u ní netrvá překážka výkonu funkce,

b) notáři pro účely výkonu notářské činnosti podle zákona upravujícího postavení notáře a jeho činnost

1. výpis v rozsahu údajů o trvajících překážkách výkonu funkce,

2. potvrzení o tom, že v evidenci vyloučených osob nejsou o osobě zapsány žádné údaje nebo že u ní netrvá překážka výkonu funkce.

(3) Údaj o tom, zda je u osoby zapsána trvající překážka výkonu funkce, Ministerstvo spravedlnosti zpřístupní také orgánu jiného členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru prostřednictvím systému propojení rejstříků zřízeného podle směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující některé aspekty práva obchodních společností3).

§ 70

(1) Ministerstvo spravedlnosti na žádost vydá

a) výpis z evidence vyloučených osob v rozsahu údajů o trvajících a zaniklých překážkách výkonu funkce žadatele, nebo

b) potvrzení o tom, že v evidenci vyloučených osob nejsou o žadateli zapsány žádné údaje nebo že u něj netrvá překážka výkonu funkce.

(2) Žádost podle odstavce 1 lze podat pouze v elektronické podobě na formuláři, který Ministerstvo spravedlnosti uveřejní na svých internetových stránkách. Žádost musí být podepsána způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu4).

(3) Výpis nebo potvrzení podle odstavce 1 lze od Ministerstva spravedlnosti získat pouze v elektronické podobě.

(4) Zjistí-li Ministerstvo spravedlnosti, že údaje zapsané v evidenci vyloučených osob nejsou v souladu s pravomocným rozhodnutím, bez zbytečného odkladu je opraví; podnět k opravě může podat i zapsaná osoba.

(5) Kontaktní místo veřejné správy vydá na žádost ověřený výstup z evidence vyloučených osob v rozsahu výpisu nebo potvrzení podle odstavce 1.

 
×