Základní změny související s valnou hromadou s.r.o. a a.s. po rekodifikaci

Prof. JUDr. Jan Dědič, Mgr. Bc. Martin Kubík
11/11/13 09:00 – 16:00 (přestávka od 12:00 do 13:00)

Cena semináře: 1815,- Kč vč. DPH
při objednání všech seminářů v rámci jednoho pololetí sleva 15 %

Kdy/jak/kde bude možno uspořádat valnou hromadu?

Co vše budeme muset mít na paměti v souvislosti se svoláním valné hromady. Bude i nadále důležitý pro účast na valné hromadě rozhodný den? 

Jak nově připravit řádnou pozvánku na valnou hromadu? 

Bude i nadále existovat zákonné minimum pro usnášeníschopnost valné hromady? Změní se působnost valné hromady?

Jak se dotkne nová právní úprava hlasovacích práv? Bude možné omezit celkový počet hlasů?  Kdy bude vhodné povolit kumulativní hlasování?

Rozšíří se práva společníků/akcionářů v souvislosti s valnou hromadou? Bude možné omezit společníky/akcionáři v jejich projevech na valné hromadě? Jak bude nutno nově nakládat s návrhy a protinávrhy?

Kdo/kdy a jak bude moci napadnout usnesení valné hromady?

 
×