Evidence skutečných majitelů právnických osob a svěřenských fondů - WEBINÁŘ

JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D., JUDr. Ján Béreš, Ph.D., Ing. Helena Navrátilová
08/12/20 09:00 – 13:00
Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík

Cena semináře: 1815,- Kč vč. DPH
při objednání všech seminářů v rámci jednoho pololetí sleva 15 %

V souvislosti s povinností transponovat do českého právního řádu některé požadavky týkající se evidování skutečných majitelů vyplývající z tzv. V. AML Směrnice, má dojít k přijetí nové, samostatné zákonné úpravy, jejímž předmětem bude nejen vymezení pojmu skutečného majitele a vedení evidence skutečných majitelů, ale i evidenčních povinností jednotlivých právnických osob, postupu při zápisu skutečných majitelů do evidence a přístupu třetích stran k takto zapsaným údajům, jakož i sankcí a jiných dopadů pro případ, že daná osoba své povinnosti nesplní.

Předmětem semináře tak budou především otázky:

  • jakých právnických osob se týká evidence skutečných majitelů,
  • vymezení skutečného majitele,
  • zvláštní přístup ke svěřenským fondům, režim obchodních korporací držených prostřednictvím trustových struktur a vztahy mezi evidencí skutečných majitelů, evidencí svěřenských fondů a evidencí zahraničních svěřenských fondů;
  • povinnosti týkající se evidence skutečných majitelů a postup při zápisu skutečného majitele do evidence skutečných majitelů, napojení na zahraniční evidence skutečných majitelů a jejich relevance
  • přístup třetích osob do evidence skutečných majitelů
  • řešení nesrovnalostí v evidenci skutečných majitelů, poznámky o nesrovnalosti
  • sankce a další dopady vyplývající z neplnění povinností a nesrovnalostí v evidence
  • význam určení skutečného vlastníka pro daňový režim přeshraničních transakcích

 
×